Användningsvillkor för nätordboken

Dessa regler gäller ENDAST de produkter som innehåller användningsrätt för Sanakirja.net Online -, Ordbok.net Online - eller Eurotranslator.net Online -nätordböcker.


1. Parter, Avtalets betydelse samt avtalets uppkomst

 

Dessa villkor gäller för bruk av sökservice, som sker via Internet, från ordboksdatabaser samt för ordboksprogram installerade på arbetsstationer (härefter "Ordboksservice") som Sandstone Oy (härefter "Tjänsterbjudare") tillhandahåller för fysiska personer samt juridiska personer, som godkänt detta avtal samt förbundit sig vid dess villkor och av Tjänsterbjudaren fått användaridentifikation eller installationsmedia försett med licenskod för bruk av Ordboksservicen (härefter "Kund").

 

En fysisk eller juridisk person som vill erhålla rätt att använda Ordboksservicen bör förbinda sig vid detta avtal och dess villkor samt till Tjänsterbjudaren uppge de fullständiga, riktiga och gällande uppgifter Tjänsterbjudaren förutsätter. Detta kan ske genom registrering via Tjänsterbjudarens www-sidor eller på annat särskilt överenskommet sätt.

 

Avtalet träder i kraft då Tjänsterbjudaren har godkänt personen som Kund samt givit Kunden en eller flera användaridentifikationer eller installationsmedia för användning av Ordboksservicen.

 

För att avtalet gällande den avgiftsbelagda Ordboksservicen ska träda i kraft förutsätts även att Tjänsterbjudaren har sänt Kunden en skild bekräftelse. En person som använder den avgiftsbelagda Ordboksservicen bör vara minst 15 år gammal. Av personer under 18 år samt av andra omyndiga fysiska personer krävs dessutom ett skiftligt till Tjänsterbjudaren givet medgivande av förmyndaren.

 

Kunden förbinder sig vid att utan dröjsmål meddela Tjänsterbjudaren alla förändringar angående namn-, adress- och övriga uppgifter som enligt detta avtal bör uppges.

 

2. Parternas rättigheter, skyldigheter samt ansvar

 

2.1 Användningsrätt

 

Kunden har rätt att använda Ordboksservicen enligt villkoren i detta avtal samt enligt de anvisningar Tjänsterbjudaren särskilt givit. Användningsrätten innebär inte ensamrätt. Kunden förbinder sig vid att inte bryta mot gällande lagar eller goda seder och vid att ansvara för all användning av Ordboksservicen som sker med Kundens användaridentifikation.

 

2.2 Ändring av avtalsvillkoren

 

Tjänsterbjudaren har rätt att med ett ensidigt beslut ändra på villkoren i detta avtal. Tjänsterbjudaren meddelar om ändringarna samt deras ikraftträdande senast (1) månad före deras ikraftträdande, antingen i samband med en räkning som sänds till kunden, med e-post till den e-postadress Kunden uppgett eller på Ordboksservicens www-sidor. Ifall Kunden inte godkänner ändringen bör han därom meddela Tjänsterbjudaren utan dröjsmål, dock senast dagen före ändringen träder i kraft. Kundens rätt att använda Ordboksservicen upphör då omedelbart och Tjänsterbjudaren spärrar användarrätten för de givna användaridentifikationerna. Ifall Kunden använder Ordboksservicen efter att ändringen har trätt i kraft betyder det att han accepterat ändringarna av avtalsvillkoren. Ändringar som beror på ändringar av lagar och förordningar eller myndighetsåtgärder träder i kraft samtidigt som ändringen av lagen, förordningen eller myndighetsåtgärden träder i kraft.

 

2.3. Stängning av Ordboksservicens användning

 

Tjänsterbjudaren har rätt att övervaka användningen av Ordboksservicen och i händelse av uppenbart missbruk eller licensöverskridning förhindra Kunden från att använda Ordboksservicen samt vid behov spärra kundens användaridentifikation. Motsvarande rättigheter har Tjänsterbjudaren även ifall Kunden försummat att betala sina användarrättsavgifter. I fall av missbruk eller andra dylika fall har Kunden inte rätt att återfå eventuella förhandsbetalningar förrän de kostnader som förorsakats Tjänsterbjudaren utretts samt ersättning för dessa erlagts.

 

2.4 Kredituppgifter samt förhandsbetalning

 

Tjänsterbjudaren har i samband med avgiftsbelagd Ordboksservice rätt att granska Kundens kredituppgifter och efter egen bedömning kräva måttliga förhandsbetalningar eller säkerhet. Ifall Kunden inte går med på detta, har Tjänsterbjudaren rätt att häva avtalet.

 

2.5 Ändring av användaridentifikation, uppgifter samt innehåll

 

Tjänsterbjudaren har rätt att ändra Kundens användaridentifikation, den e-postadress som Kunden fått via Ordboksservicen, Kundens lösenord samt andra uppgifter som kunder behöver för att använda ordboksservicen eller information som berör Ordboksservicen, ifall det enligt Tjänsterbjudarens bedömning är nödvändigt för Ordboksservicens genomförande eller funktionalitet.

 

Tjänsterbjudaren har rätt att producera Ordboksservicen på det sätt han anser vara bäst samt rätt att ändra på innehållet i Ordboksservicen efter eget omdöme. Tjänsterbjudaren strävar till att meddela Kunden i förväg om ändringar via Ordboksservicens www-sidor eller genom meddelanden till Kundens fakturerings- eller e-postadress. Tjänsterbjudaren är inte skyldig att meddela om tekniska förändringar som till exempel uppdateringar av utrustning, program eller databaser.

 

2.6 Tillfälliga avbrott i Ordboksservicen

 

Tjänsterbjudaren har rätt att tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Ordboksservicen om detta enligt Tjänsterbjudarens bedömning behövs för tekniska förändringar, programförändringar eller för förnyelse av Ordboksservicen eller dess innehåll, p.g.a. installerings-, ändrings- eller servicearbeten i det allmänna datakommunikationsnätet, eller om det är nödvändigt till följd av lagar, förordningar, myndighetsbeslut, -anvisningar, -utlåtanden eller -åtgärder eller till följd av centrala organisationers rekommendationer. Tjänsterbjudaren strävar efter att avbrottet inte pågår längre än befogat och att besvären för Kunden blir så små som möjligt. Tjänsterbjudaren strävar efter att meddela om avbrott i förväg.

 

2.7 Tjänsterbjudarens ansvar och begränsningar

 

Tjänsterbjudaren strävar efter att förverkliga Ordboksservicen på ett så högklassigt sätt som möjligt, men garanterar inte Ordboksservicens eller därtillhörande informationsprodukters eller -tjänsters eller genom Ordboksservicen nåbara tjänsters funktionssäkerhet.

 

Tjänsterbjudaren ansvarar inte för ofelbarheten i Ordboksservicens uppgifter eller övrigt innehåll, och inte heller för ofelbarheten i uppgifter eller övrigt innehåll som kan erhållas eller som levereras genom förmedling av service tillhandahållen av tredje part och som sammanhänger med Ordboksservicen.

 

Tjänsterbjudaren ansvarar inte för att den utrustning och de program som Kunden använder passar ihop med eller fungerar friktionsfritt med Ordboksservicen.

 

Tjänsterbjudaren ansvarar inte för Ordboksservicens funktionalitet eller tillgänglighet, och inte heller för eventuella avbrott i Ordboksservicens tillgänglighet, men strävar efter att hålla Ordboksservicen störningsfri. Tjänsterbjudaren korrigerar möjliga fel och störningar utan onödigt dröjsmål under normala arbetstider.

 

Tjänsterbjudaren strävar till att sörja för att Ordboksservicen fyller datasäkerhetskraven till en rimlig nivå, men på grund av servicens natur ansvarar Tjänsterbjudaren inte för skador som förorsakas Kunden till följd av brister i datasäkerheten, och inte heller för skador som förorsakas kunden till följd av datasäkerhetsrisker såsom datavirus. Tjänsterbjudaren ansvarar för att installationsmedia som levereras av Tjänsterbjudaren är fria från datavirus.

 

2.8 Kundens ansvar

 

Kunden ansvarar för att de avgifter och utgifter, som enligt Tjänsterbjudarens pristariff skall erläggas för de av Ordboksservicens avgiftsbelagda tjänster som kunden utnyttjar, betalas till Tjänsterbjudaren på det sätt som närmare bestäms i punkt 3 i detta avtal.

 

Kunden ansvarar själv för sin utrustning samt Internet-anslutning vid användning av Ordboksservicen. Dessutom ansvarar Kunden för att Kundens utrustning samt dess program inte är till men för Ordboksservicen, Tjänsterbjudaren eller övriga som använder Ordboksservicen.

 

Kunden är medveten om att Internet som användarmiljö kan förorsaka brister i tjänsters, anläggningars samt systems funktionalitet och att datasäkerhet kan vara en risk som realiseras i dagens informationssystem. Kunden ansvarar själv för skyddet av sin utrustning samt sina övriga system.

 

Kunden bör speciellt noggrant se till att datavirus inte sprider sig från Kundens datasystem till Tjänsterbjudarens eller tredje parts datasystem. Kunden ansvarar för skador som Kunden avsiktligt förorsakar eller som med Kundens vetskap förorsakas Tjänsterbjudaren, övriga användare eller tredje part till följd av datavirus, tillämpningar, koder och övrig information eller liknande som förorsakar olägenheter för eller förhindrar användandet av Ordboksservicen, eller som på något annat sätt skadar Ordboksservicen.

 

3. Priser och marknadsföring

 

Tjänsterbjudaren har, vad gäller den avgiftsbelagda Ordboksservicen, rätt att av Kunden inkräva betalning för de avgifter och utgifter som framgår ur den av Tjänsterbjudaren uppgjorda och upprätthållna prislistan. Priserna och betalningsvillkoren för Ordboksservicen baserar sig på den för ifrågavarande tidpunktgällande prislista som Tjänsterbjudaren fastställt, och som finns till påseende på Tjänsterbjudarens www-sidor. Kunden förbinder sig vid att senast på förfallodagen betala de fakturor som Tjänsterbjudaren sänder. Ifall betalningarna försenas har Tjänsterbjudaren rätt att fakturera Kunden enligt lagenlig förseningsränta, samt fakturera övriga kostnader som uppstår till följd av betalningsuppmaningar och påminnelser.

 

Tjänsterbjudaren har rätt att ändra på priser och grunderna för prissättningen samt betalningsvillkor. Tjänsterbjudaren meddelar om ändringar samt deras ikraftträdande senast (1) månad före deras ikraftträdande, antingen i samband med en faktura som sänds till kunden, genom e-post till den e-postadress Kunden uppgett eller på Ordboksservicens www-sidor. Prishöjningar som orsakas av lagar, förordningar eller myndighetsåtgärder träder i kraft omedelbart då lagen, förordningen eller myndighetsåtgärden träder i kraft.

 

Ifall Tjänsterbjudaren p.g.a. en av Kunden beroende orsak har varit tvungen att spärra Kundens användaridentifikation, har Tjänsterbjudaren rätt att fakturera Kunden för att Ordboksservicen öppnas på nytt.

 

4. Ansvarsbegränsningar

 

Tjänsterbjudaren ansvarar inte för indirekta skador eller förluster som Tjänsterbjudaren förorsakat, och inte heller för men som förorsakats kunden. Tjänsterbjudaren ansvarar inte heller för avbrott i Ordboksservicen. För den avgiftsbelagda Ordboksservicens del är Tjänsterbjudarens ansvar alltid begränsat till den summa Kunden betalat för användandet av Ordboksservicen under de två (2) senaste månaderna.

 

Ansvarbegränsning tillämpas inte på skador som Tjänsterbjudaren förorsakat avsiktligt eller genom grovt vållande.

 

Parterna ansvarar inte för förseningar gällande parternas avtalsenliga fullgöranden ifall de beror på oöverkomliga hinder (force majeure) som parterna inte kunnat förutsäga då detta avtal ingåtts, och inte heller senare kunnat undvika. Parterna är skyldiga att utan dröjsmål meddela varandra ifall oöverkomliga hinder uppstår, och även då dessa upphör. Ifall förseningen gäller den ena parten har den andra parten rätt att avstå från sina avtalsenliga fullgöranden. Ifall den ena partens försening räcker mer än fjorton (14) dagar, har den andra parten rätt att häva detta avtal.

 

5. Immateriella rättigheter

 

Upphovsrätten samt andra immateriella rättigheter till de till Ordboksservicen hörande databaserna, användaranslutningarna och andra upphovsrättsligt skyddade delar förblir hos Tjänsterbjudaren. Tjänsterbjudaren kvarhåller alla rättigheter, förutom den begränsade användarrätt till Ordboksservicen som överlåtits till Kunden med detta avtal och enligt villkoren i detta avtal.

 

Kunden har inte rätt att kopiera Ordboksservicens databas, eller de ord eller ordlistor kunden med hjälp av användaranslutningen erhållit, till andra databaser, listor eller för andra ändamål där material från Ordboksservicen ändrar, utökar, raderar eller kompletterar motsvarande eller liknande material.

 

Kopiering av immateriellt material eller användning av detta i strid med detta avtal är förbjudet.

 

Kränkning av de immateriella rättigheterna leder till att Kundens rätt att använda Ordboksservicen upphör, och kan även leda till skadeståndsskyldighet.

 

6. Konfidentialitet samt informationssäkerhet

 

Kunden förbinder sig vid att förvara sin användaridentifikation på ett omsorgsfullt sätt, och inser att Kunden ansvarar även för olovlig användning av Ordboksservicen, som sker med hjälp av Kundens användaridentifikation eller installationsmedia, till följd av Kundens egna handlingar eller försummelser.

 

Kunden förbinder sig vid att omedelbart informera Tjänsterbjudaren då det föreligger misstankar om att den användaridentifikation Kunden fått till Ordboksservicen de facto eller möjligen har kommit till tredje parts vetskap. Anmälan om detta bör göras till Tjänsterbjudaren telefonnummer eller till e-postadressen. I detta fall spärrar Tjänsterbjudaren den gamla användaridentifikationen och beviljar Kunden en ny användaridentifikation för användning av Ordboksservicen. Kunden förbinder sig vid att stå för alla kostnader som uppstår i samband med byte av användaridentifikation, och Kunden är skyldig att på begäran erlägga en avgift för att Ordboksservicen öppnas på nytt.

 

7. Kunduppgifter

 

Kunden ger Tjänsterbjudaren sitt godkännande till att Tjänsterbjudaren behandlar och använder kundens person- och företagsuppgifter.

 

Tjänsterbjudaren kan, för att trygga Kundens samt Tjänsterbjudarens rättigheter och skyldigheter, insamla fysiska personers personuppgifter ifall personen ifråga vill använda eller använder den avgiftsbelagda Ordboksservicen, och kan även insamla juridiska personers A-signum och/eller handelsregisternummer.

 

Tjänsterbjudaren registrerar de uppgifter som Kunden uppger om sig själv i samband med registreringen eller vid andra tillfällen. Tjänsterbjudaren kan i enlighet med personuppgiftslagen registrera även andra uppgifter gällande Kunden. Uppgifterna sparas åtminstone så länge avtalet är i kraft, men vid behov även längre, ifall Kunden inte uttryckligen skriftligt förbjuder detta. Uppgifterna kan behandlas och användas för ändamål som hänför sig till Ordboksservicen och undersökningar, samt till reklam eller annan marknadsföring som utförs av Tjänsterbjudaren, dennes samarbetspartners, marknadsförare eller annonsörer.

 

Kunden har rätt att förbjuda överlåtandet och användningen av Kundens uppgifter till direktreklamverksamhet, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring. Tjänsterbjudaren fungerar som registeransvarig.

 

8. Allmänt om avtalet

 

Kunden har inte rätt att överföra eller överlåta detta avtal, en del av detta avtal eller rättigheter eller förpliktelser som detta avtal medför för Kunden till en tredje part. Tjänsterbjudaren har rätt att överföra eller överlåta detta avtal eller en del av detta avtal eller de rättigheter eller förpliktelser som detta avtal medför för Tjänsterbjudaren till en tredje part.

 

Alla ändringar eller tillägg som görs i detta avtal bör göras skriftligt (inklusive elektroniska dokument) ifall annat inte nämnts i dessa avtalsvillkor.

 

Ifall en del av detta avtal anses vara ogiltigt, så anses inte denna ogiltighet påverka andra skyldigheter som följer av detta avtal, ifall inte avtalet i och med detta står i tydlig obalans i förhållande till det ursprungliga avtalsförhållandet. Ifall avtalet kan anses stå i tydlig obalans i förhållande till det ursprungliga avtalsförhållandet på ovan nämnt sätt förbinder sig parterna vid att omförhandla avtalets innehåll så att det motsvarar det som varit avsikten med det ursprungliga avtalet.

 

Detta avtal samt Ordboksservicen är avsedd för bruk i Finland samt Sverige. Ordboksservicen underhålls i Finland. På detta avtal tillämpas finsk lagstiftning. Tvister som följer av avtalet löses i första hand med förhandlingar mellan parterna. I andra hand förs tvisten till allmän underrätt för avgörande. Rättsforum är Helsingfors tingsrätt. En kund som är en i konsumentskyddslagen avsedd konsument kan dock väcka talan mot Tjänsterbjudaren även vid den allmänna rättsinstans inom vars domkrets kundens hemort är belägen. Tjänsterbjudaren har rätt att driva in sina fordringar vid valbar rättsinstans i Finland eller Sverige.

 

9. Avtalets längd och upphörande

 

Avtalet gäller tills vidare. Avtalet kan uppsägas med tre (3) månaders uppsägningstid ifall inte annat särskilt överenskommits. I fall av uppsägning returneras inga eventuella förhandsbetalningar. Uppsägning bör ske med e-post eller annars skriftligt. Tjänsterbjudaren kan därutöver säga upp avtalet genom att meddela om detta på sina www-sidor.

 

Båda parterna har rätt att säga upp avtalet ifall den andra parten har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. Ett avtalsbrott är alltid väsentligt ifall den ena parten har gett en skriftlig anmärkning om avtalsbrottet till den part som väsentligt brutit mot avtalet och krävt att avtalsbrottet åtgärdas, men den part som gjort sig skyldig till avtalsbrottet inte har åtgärdat sitt avtalsbrott inom sju (7) dagar efter att anmärkningen mottagits.

 

Tjänsterbjudaren har alltid rätt att häva avtalet ifall Kunden är satt i konkurs, företagssanering, likvidationstillstånd eller annars är insolvent och kunden p.g.a. detta troligen inte klarar av sina förpliktelser enligt detta avtal.

 

Då avtalet upphör att gälla upphör samtidigt användarrätten enligt detta avtal till Ordboksservicen och det material Kunden eventuellt erhållit tillsammans med Ordboksservicen. Parterna förbinder sig vid att då detta avtal upphör returnera eller förstöra det material som erhållits av den andra parten. Avtalets upphörande befriar inte parten från det ansvar och de förpliktelser som tillkommit parten under den tid som avtalet varit i kraft.

 

THIS SERVICE IS NOT INTENDED FOR USE IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND NEITHER THIS AGREEMENT NOR ANY PART OR COPY OF IT MAY BE TAKEN, TRANSMITTED INTO OR DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS.