Verkkosanakirjapalvelun käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat VAIN tuotteita, joihin liittyy Sanakirja.net Online -, Ordbok.net Online - tai Eurotranslator.net Online  -verkkosanakirja.

 

1. OSAPUOLET, SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Näitä ehtoja sovelletaan Internetin välityksellä käytettävään sanastotietokantoihin kohdistuvaan hakupalveluun (jäljempänä "Sanakirjapalvelu"), jota Sandstone Oy (jäljempänä Palveluntarjoaja") tarjoaa käytettäväksi luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka on hyväksynyt tämän sopimuksen ja sitoutunut sen ehtoihin sekä saanut palveluntarjoajalta käyttäjätunnuksen tai käyttäjätunnuksia sanakirjapalvelun käyttämiseksi (jäljempänä "Asiakas").

 

Sanakirjapalvelun käyttöoikeutta haluavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on sitouduttava tähän sopimukseen ja sen mukaisiin ehtoihin sekä annettava Palveluntarjoajan edellyttämät täydelliset ja oikeat tiedot Palveluntarjoajalle. Tämä voi tapahtua joko rekisteröitymällä Palveluntarjoajan www-sivujen välityksellä tai muulla erikseen sovittavalla tavalla.

 

Sopimus tulee voimaan, kun Palvelutarjoaja on hyväksynyt henkilön asiakkaaksi ja antanut Asiakkaalle Sanakirjapalvelun käyttöoikeuden toteuttamiseksi käyttäjätunnuksen tai käyttäjätunnuksia. Maksullisten Sanakirjapalveluiden osalta sopimuksen voimaantulo edellyttää lisäksi, että palveluntarjoaja on lähettänyt Asiakkaalle erillisen tilausvahvistuksen. Maksullisten Sanakirjapalveluiden käyttämiseksi luonnollisen henkilön on oltava vähintään 15-vuotias. Lisäksi alle 18-vuotiaalta ja muulta vajaavaltaiselta luonnolliselta henkilöltä vaaditaan holhoojan Palveluntarjoajalle antama kirjallinen suostumus.

 

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle viipymättä kaikki muutokset asiakkaan nimi-, osoite- ja muissa vaadituissa tiedoissa.

 

2. OSAPUOLTEN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VASTUUT

 

2.1 Käyttöoikeus

Asiakkaalla on oikeus käyttää Sanakirjapalvelua tämän sopimuksen ehtojen ja Palveluntarjoajan kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Oikeus ei ole yksinoikeus. Asiakas sitoutuu olemaan loukkaamatta lakeja ja hyviä tapoja sekä vastaamaan kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta sanakirjapalvelun käyttämisestä.

 

2.2 Sopimusehtojen muuttaminen

 

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksista ja niiden voimaantulopäivästä viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa joko Asiakkaalle lähetetyn laskun yhteydessä, sähköpostilla Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai Sanakirjapalvelun www-sivuilla. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, on hänen ilmoitettava siitä palveluntarjoajalle viipymättä ja viimeistään muutoksen voimaantulopäivää edeltävänä päivänä. Asiakkaan oikeus käyttää Sanakirjapalvelua lakkaa tällöin välittömästi ja Palveluntarjoaja sulkee Asiakkaan käyttäjätunnuksen. Jos Asiakas käyttää Sanakirjapalvelua muutoksen voimaantulon jälkeen, katsotaan hänen hyväksyneen sopimusehtojen muutoksen. Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä johtuvat sopimusmuutokset tulevat voimaan välittömästi lakien, asetusten tai toimenpiteiden voimaantulosta alkaen.

 

2.3 Sanakirjapalvelun käytön sulkeminen

 

Palveluntarjoajalla on oikeus valvoa Sanakirjapalvelun käyttöä ja ilmeisessä väärinkäytös- tai käyttöoikeuden ylitystapauksessa estää Asiakkaan pääsy Sanakirjapalveluun ja tarvittaessa sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus. Vastaava oikeus Palveluntarjoajalla on silloin, kun Asiakas on laiminlyönyt käyttöoikeusmaksunsa. Väärinkäytös- yms. tapauksissa ei Asiakkaalla ole oikeutta saada mahdollisia ennakkomaksujaan palautuksena ennen kuin asiasta Palveluntarjoajalle aiheutuneet kustannukset on selvitetty ja korvattu.

 

2.4 Luottotiedot ja ennakkomaksu

 

Palveluntarjoajalla on maksullisten Sanakirjapalveluiden osalta oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Mikäli Asiakas ei vaatimukseen suostu, on Palveluntarjoajalla oikeus purkaa sopimus.

 

2.5 Tunnusten, tietojen ja sisällön muuttaminen

 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnusta, tämän Sanakirjapalvelusta saamaa sähköpostiosoitetta, tämän salasanaa ja muita Asiakkaan Sanakirjapalvelun käyttöön tarvitsemia tai siihen liittyviä tietoja, mikäli se Palveluntarjoajan harkinnan mukaan on tarpeellista Sanakirjapalvelun toteuttamisen tai toiminnan kannalta.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Sanakirjapalvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Sanakirjapalvelun sisältöä harkintansa mukaan. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista etukäteen Sanakirjapalvelun www-sivuilla tai Asiakkaan ilmoittamaan laskutus- tai sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa Sanakirjapalvelun teknisistä muutoksista, kuten laitteistojen, ohjelmistojen tai tietokantojen päivityksistä.

 

2.6 Sanakirjapalvelun tilapäinen keskeyttäminen

 

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Sanakirjapalvelun tarjoaminen tilapäisesti, jos se on Palveluntarjoajan harkinnan mukaan tarpeellista Sanakirjapalvelun tai sen sisällön teknisen tai ohjelmallisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi, yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- tai huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet, lausunnot ja toimenpiteet tai alan keskeisten järjestöjen suositukset keskeyttämistä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, ettei keskeytys jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan keskeytyksistä etukäteen.

 

2.7 Palveluntarjoajan vastuu ja sen rajoitukset

 

Palveluntarjoaja pyrkii tuottamaan Sanakirjapalvelun mahdollisimman korkealaatuisella tavalla, mutta ei takaa Sanakirjapalvelun eikä siihen liittyvän tietotuotteen tai -palvelun tai muiden sen välityksellä saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta.

 

Palveluntarjoaja ei vastaa Sanakirjapalvelun eikä muiden siihen liittyvien kolmansien osapuolten palveluiden välityksellä saatavien tai toimitettavien tietojen ja muun sisällön virheettömyydestä tai täydellisyydestä.

 

Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että Asiakkaan käyttämät laitteet tai ohjelmat ovat yhteensopivia tai toimivat asianmukaisesti Sanakirjapalvelun yhteydessä.

 

Palveluntarjoaja ei vastaa Sanakirjapalvelun toimivuudesta tai saatavuudesta eikä muista Sanakirjapalvelun keskeytyksistä, mutta pyrkii pitämään Sanakirjapalvelun häiriöttömänä omalta osaltaan. Palveluntarjoaja korjaa mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana ilman tarpeetonta viivytystä.

 

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Sanakirjapalvelu täyttää kohtuulliset tietoturvavaatimukset, mutta ei palvelun luonteesta johtuen vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

 

2.8 Asiakkaan vastuu

 

Asiakas vastaa Maksullisten Sanakirjapalveluiden osalta palveluiden käytöstä Palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti perittävien maksujen ja kustannusten suorittamisesta Palveluntarjoajalle, mistä tarkemmin määrätään tämän sopimuksen kohdassa 3.

 

Asiakas vastaa itse laitteistostaan ja Internet-yhteyksistään käyttäessään Sanakirjapalvelua. Lisäksi Asiakas vastaa siitä, etteivät Asiakkaan laitteet ja ohjelmat aiheuta haittaa Sanakirjapalvelulle, Palveluntarjoajalle eivätkä muille Sanakirjapalvelun käyttäjille.

 

Asiakas on tietoinen, että Internet toimintaympäristönä voi aiheuttaa palveluiden, laitteiden ja järjestelmien toimivuuteen puutteita, ja että tietoturvallisuus muodostaa mahdollisesti toteutuvan riskin nykyisissä tietojärjestelmissä. Asiakas vastaa itse laitteistonsa ja muiden järjestelmiensä suojauksesta.

 

Asiakkaan tulee erityisesti huolehtia siitä, etteivät atk-virukset leviä Asiakkaan tietojärjestelmästä Palveluntarjoajan tai kolmannen tietojärjestelmiin. Asiakas vastaa Sanakirjapalveluun tahallisesti tai muuten tietensä tuomiensa atk-virusten ym. vastaavien Sanakirjapalvelun käyttöä haittaavien, estävien tai muuta vahinkoa aiheuttavien sovellusten tai koodien ynnä muiden tietojen Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

 

3. HINNAT JA MARKKINOINTI

 

Palveluntarjoajalla on oikeus periä Asiakkaalta maksullisista Sanakirjapalveluista hinnastonsa mukaiset maksut ja kulut. Sanakirjapalvelun hinnoittelu ja maksuehdot perustuvat Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon, joka on nähtävänä ja saatavissa Palveluntarjoajan www-sivuilla osoitteessa http://www.sandstone.fi Asiakas sitoutuu maksamaan Palveluntarjoajan lähettämät laskut niiden eräpäivään mennessä. Maksun viivästyessä Palveluntarjoajalle on oikeus periä Asiakkaalta lainmukainen viivästyskorko sekä kustannukset mahdollisista maksukehotuksista ja huomautuksista.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua ja sen perusteita sekä maksuehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksista ja niiden voimaantulopäivästä viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Ilmoittaminen tapahtuu joko laskun yhteydessä, sähköpostilla Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai sanakirjapalvelun www-sivuilla. Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä johtuvat kustannusten lisäykset korottavat hinnoittelua välittömästi niiden voimaantulosta alkaen.

 

Jos Palveluntarjoaja on Asiakkaasta johtuvasta syystä joutunut sulkemaan Asiakkaan käyttäjätunnuksen, on Palveluntarjoajalla oikeus periä Asiakkaalta maksu palvelun avaamisesta uudelleen.

 

4. VASTUUNRAJOITUKSET

 

Palveluntarjoaja ei vastaa aiheuttamistaan välillisistä tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä tai Asiakkaalle aiheutuneesta haitasta tai käytön keskeytymisestä. Maksullisten palveluiden osalta Palveluntarjoajan vastuu on aina rajoitettu Asiakkaan kahden (2) kuukauden ajalta Sanakirjapalvelun käytöstä maksamien maksujen määrään.

 

Vastuunrajoitusta ei sovelleta vahinkoon, jonka Palveluntarjoaja on aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä tuottamuksellaan.

 

Osapuolet eivät vastaa sopimuksenmukaisten suoritustensa viivästymisestä siltä osin kuin ne johtuvat ylivoimaisesta esteestä, jota osapuoli ei sopimusta tehdessään ole voinut ennakoida eikä myöhemminkään välttää. Osapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle osapuolelle viipymättä sekä ylivoimaisesta esteestä että sen poistumisesta. Toisella osapuolella on viivästystapauksessa oikeus pidättäytyä omasta suorituksestaan. Jos osapuolen viivästys kestää yli neljätoista (14) päivää, on toisella osapuolella oikeus purkaa sopimus.

 

5. AINEETTOMAT OIKEUDET

 

Tekijänoikeus ja muut aineettomat oikeudet (immateriaalioikeudet) Sanakirjapalvelun sisältämiin tietokantoihin, käyttöliittymiin ja muihin suojaa saaviin kohteisiin säilyvät Palveluntarjoajalla. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet, paitsi Palveluntarjoajan Asiakkaalle tämän sopimuksen mukaisesti myöntämän ja tässä sopimuksessa määritellyn rajoitetun käyttöoikeuden Sanakirjapalveluun.

 

Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida Sanakirjapalvelun sisältämää tietokantaa tai käyttöliittymän Asiakkaalle antamia sanoja tai sanalistoja muihin tietokantoihin tai listoihin tai muihin tarkoituksiin, joissa Sanakirjapalvelusta peräisin oleva aineisto muuttaa, lisää, poistaa tai täydentää vastaavaa tai vastaavankaltaista aineistoa.

 

Aineettomia oikeuksia sisältävän materiaalin kopiointi tai sopimuksenvastainen käyttö on kiellettyä.

 

Aineettomien oikeuksien loukkaus johtaa Asiakkaan käyttöoikeuden sulkemiseen sekä saattaa johtaa myös vahingonkorvausvelvollisuuteen.

 

6. LUOTTAMUKSELLISUUS JA TIETOTURVA

 

Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa huolellisesti ja ymmärtää vastaavansa myös omien tekojensa tai laiminlyöntiensä seurauksena tapahtuvasta käyttäjätunnuksensa luvattomasta käytöstä.

 

Asiakas sitoutuu välittömästi ilmoittamaan Palveluntarjoajalle käyttäjätunnuksensa tosiasiallisesta tai mahdollisesta joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon. Ilmoitus on tehtävä Palveluntarjoajalle palveluntarjojan verkkosivustolla olevaan yhteysosoitteisiin. Tällöin Palveluntarjoaja sulkee ilmoitetun käyttäjätunnuksen ja myöntää Asiakkaalle uuden käyttäjätunnuksen. Asiakas sitoutuu vastaamaan kaikista käyttäjätunnuksensa vaihtamisen aiheuttamista kustannuksista ja vaadittaessa suorittamaan maksun Sanakirjapalvelun avaamisesta uudelleen.

 

7. ASIAKASTIEDOT

 

Asiakas antaa Palveluntarjoajalle suostumuksensa henkilö- ja yritystietojensa käsittelyyn ja käyttöön.

 

Palveluntarjoaja voi Asiakkaan tai Palveluntarjoajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi kerätä luonnollisilta henkilöiltä henkilötunnuksen, mikäli henkilöt haluavat käyttää tai käyttävät maksullisia Sanakirjapalveluita, ja oikeushenkilöiltä ly-tunnuksen ja/tai kaupparekisterinumeron.

 

Palveluntarjoaja rekisteröi tiedot, jotka Asiakas ilmoittaa itsestään rekisteröimisen yhteydessä tai muulloin. Palveluntarjoaja voi henkilötietolain mukaisesti rekisteröidä myös muita tietoja Asiakkaasta. Tiedot säilytetään vähintään sopimuksen voimassaoloajan, mutta tarvittaessa myös pidempään, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä. Tietoja voidaan käsitellä ja käyttää Sanakirjapalveluun liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan sekä Palveluntarjoajan, sen yhteistyökumppaneiden ja mainostajien suorittamaan mainostamiseen ja muuhun markkinointiin.

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Palveluntarjoaja toimii rekisterinpitäjänä.

 

8. YLEISTä SOPIMUKSESTA

 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa tätä sopimusta tai sen osaa tai tähän sopimukseen perustuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksia kolmannelle. Palveluntarjoajalla on oikeus sekä siirtää että luovuttaa tämä sopimus tai sen osa tai tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle.

 

Kaikki muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti (sisältäen myös elektroniset asiakirjat) ellei näissä sopimusehdoissa muuta ole mainittu.

 

Jos osa tätä sopimusta katsotaan pätemättömäksi, niin tällä pätemättömyydellä ei katsota olevan vaikutusta muihin sopimuksenmukaisiin velvoitteisiin paitsi siinä tapauksessa, että sopimussuhde muodostuisi selvästi epätasapainoiseksi alkuperäiseen sopimussuhteeseen verrattuna, jolloin osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen sisällön sen mukaiseksi kuin mikä oli alkuperäisen sopimuksen tarkoituksena.

 

Tämä sopimus ja sanakirjapalvelu on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa ja Suomesta. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Toissijaisesti riita viedään ratkaistavaksi yleiseen alioikeuteen. Oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus. Asiakas, joka on kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja voi kuitenkin nostaa kanteen Palveluntarjoajaa vastaan myös sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa.

 

9. SOPIMUKSEN KESTO JA PääTTYMINEN

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla ellei toisin erikseen ole sovittu. Irtisanomistapauksessa mahdollisia ennakkomaksuja ei palauteta. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi lisäksi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla irtisanomisesta www-sivuillaan.

 

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus, jos toinen osapuoli on rikkonut sopimusta olennaisella tavalla. Sopimusrikkomus on aina olennainen, jos rikottu osapuoli on antanut kirjallisen huomautuksen sopimusta selvästi rikkoneelle osapuolelle ja vaatinut rikkomuksen korjaamista, mutta rikkonut osapuoli ei ole korjannut rikkomustaan seitsemän (7) päivän kuluessa huomautuksen saamisesta.

 

Palveluntarjoajalla on aina oikeus purkaa sopimus, jos Asiakas on joutunut konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai on muuten maksukyvytön eikä siten ilmeisesti pysty selviytymään velvoitteistaan.

 

Sopimuksen voimassaolon päättyessä Sanakirjapalvelun ja sen mukana mahdollisesti tulleen aineiston tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeus päättyy. Osapuolet sitoutuvat palauttamaan tai tuhoamaan toisiltaan tämän sopimuksen mukaisesti saamansa aineiston. Sopimuksen päättyminen ei vapauta osapuolta sopimuksen voimassaoloaikana syntyneistä vastuista tai velvoitteista.

 

THIS SERVICE IS NOT INTENDED FOR USE IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND NEITHER THIS AGREEMENT NOR ANY PART OR COPY OF IT MAY BE TAKEN, TRANSMITTED INTO OR DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS.